Menu
Pilnā versija

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Tautas

16.07.2017. 19:23

»

Žulis

Cilvēkus maldināt šeit mēģini tieši tu...


skaitîśanu novilcina, jo baidàs, ka atklàsies śausminośi dati. Kad pienèma Satversmi, Latvijà bija latvieśu vairàkums un neviens neśaubîjàs, ka Latvijas Republika ir latvieśu valsts ar dažàm mazskaitlîgàm citàm tautîbàm. Valsts tika veidita kà nàcijvalsts, kurà pirmajà vietà tika liktas latvieśu tiesîbas un intereses. Lai gan netika tiesîbu jomà ieturèta diskriminàcija, tomèr valsts galvenais uzdevums bija tieśi latvieśu tautas intereses, ko redzam 20. gadu latvieśu kultûras uzplaukumá. Pèc okupàcijas un okupàcijas laikà notiek mèrktiecîga Latvijas tautas pàrkrievośana, realizèjot genocîdu pret latvieśu tautu, ko realizè màkslîgi radîta 4. maija republika, kura pirmajà vietà liek Latvijas tautas intereses, pabeidzot okupàcijas laika mèrkus - latvieśu tautas, kultûras un valodas mèrktiecîgu iznîcinàśanu, galîgà un pabeigtà variantà izveidojot valstsnàciju bez latvieśu tautas interesèm pirmajà vietà, tàdèjàdi principà izkropłojot valsts pastàvèśanas jègu un nozîmi ar visiem valsts simboliem. Globalizàcijas laikà ir valsts kà tàdas norieta stàvoklis. Par valsti ir jàrunà kà par ekonomikas vienîbu, administratîvu teritoriju, bet pàrèjie valsts atribûti tikai kalpo uz àru vèrstu lîgumu noslègśanai valsts kà ekonomikas un administratîvàs teritorijas vàrdà. Pàrèjais, par ko tu te tà ćalo, ir ezotèrika.

Atbildēt

Žulis

16.07.2017. 17:06

»

Ko nu maldini

Satversmè nav minèta latvieśu tauta, bet Latvijas tauta, śodien latvieśi ir labi ja 40 procenti, lîdz ar to ir izveidijusies valstsnàcija pabeigtà variantà, jo latvieśi pamet Latviju un neatgriezîsies. Krievvalodîgo lielpilsètas Liepàja, Daugavils, Rèzekne, Ventspils, Rîga. Tas, ka preambulà noteikts...


Cilvēkus maldināt šeit mēģini tieši tu!
Ja šodien Latvijā "latvieši ir labi ja 40 procenti"tad tas tavuprāt nozīmē, ka šeit ir izveidojusies "valstsnācija pabeigtā variantā"? Tā ir tik kliedzoša aplamība, ka man krietni jāpiepūlas, lai nepateiktu kaut ko izsmejošu par tavām prāta spējām.
Un tagad par to Satversmē pieminēto Latvijas tautu.Visus šeit dzīvojošos saukt par Latvijas tautu ir aplami tāpēc, ka tas ir pretrunā “tautas” jēdziena saturam. (Skat. jēdziena "tauta" skaidrojumu) Tad kādēļ šāds jēdziens ir ierakstīts Satversmē? Tādēļ, ka Satversmes pasludināšanas un Latvijas valsts dibināšanas brīdī pilsonības institūcija vēl nepastāvēja, bet kaut kā bija jānosauc visi tie dažādu tautību cilvēki, kuri iekļāvās jaunizveidotajā valstī. Tad nu tobrīd vispiemērotākais apzīmējums šai cilvēku kopai, acīm redzot, ir škitis "Latvijas tauta". Vēlāk visa šī “Latvijas tauta” pārtapa par Latvijas pilsoņiem, bet Satversmi tādēļ nepārrakstīja, jo nebija tādas vajadzības. Kaut arī visu Latvijas pilsoņu ietilpināšana jēdzienā "Latvijas tauta" ir pretrunā jēdziena "tauta" definīcijai, toreiz nekāds ļaunums un pārpratumi no tā necēlās. Tas vienkārši bija visu Latvijā dzīvojošo pilsoņu poētisks apzīmējums. Situācija mainījās, kad Latvijas valsts tika okupēta un Latvijas teritorijā ieplūda liels skaits Latvijas valstij nepiederošu personu. Satversme, protams, pārrakstīta netika un mūsdienās valdošais režīms to izmanto, lai ar jēdziena “Latvijas tauta” palīdzību Latvijai "pielaulātu"visus šeit iebraukušos okupantus, kolonistus, migrantus un viņu pēctečus. Bet īstenībā Satversmē minēto apzīmējumu “Latvijas tauta” uz sevi drīkst attiecināt tikai toreiz dibinātās nacionālās Latvijas valsts pilsoņi un viņu pēcteči.

Atbildēt

Kà valstiski

16.07.2017. 14:59

»

Padomju laikā

vēsturnieks Pelkaus,ja nemaldos, publicēja avīzē "Cīņa" rusifikācijas atbalstošu rakstu "Demokratizācija" vai tamlīdzīgi.Uzrakstīju avīzei, ka tam nepiekrītu.Uz čeku mani neizsauca(bet ierakstu savā lietā, kā politiski neuzticams droši vien gan, armijā vienīgais ateicos iestāties komjaunatnē, par ko...


izpaužas tautas un tautu mîlestîba, likumos un MK noteikumos? Vai ir prasîba kàdam kàdu vispàr mîlèt? Un kas śîs prasîbas var izvirzî? Tad jau naidam ir diskriminàcija. Lai nebûtu diskriminàcijas, Zatlera kompromiss ir kompromiss - vienaldzîba.

Atbildēt

Padomju laikā

16.07.2017. 14:47

vēsturnieks Pelkaus,ja nemaldos, publicēja avīzē "Cīņa" rusifikācijas atbalstošu rakstu "Demokratizācija" vai tamlīdzīgi.Uzrakstīju avīzei, ka tam nepiekrītu.Uz čeku mani neizsauca(bet ierakstu savā lietā, kā politiski neuzticams droši vien gan, armijā vienīgais ateicos iestāties komjaunatnē, par ko tiku pratināts politdaļā),jo laikam bija "droša aizmugure".Avīzei aizsūtīju materiālu no Maskavā notikušā Rakstnieku Savienības kongresa, vai tamlīdzīgi, jēgu- JA TU NEMĪLI SAVU TAUTU, TAD TU NEVARI MĪLĒT CITAS TAUTAS. Kas tas ir ja ne NACIONĀLISMS?

Atbildēt

Ko nu maldini

16.07.2017. 13:59

»

Žulis

Pirms rakstīt par kādu tēmu, būtu ieteicams iegūt kaut pamatzināšanas par šo tēmu. Nešaubos, ka raksta autors ir kompetents jautājumos par futbolu. Nu tad arī vajag rakstīt par futbolu! Bet kāpēc jāraksta par nacionālismu, ja viņam nav nekādas sajēgas, kas tas ir?! Nacionālisms ir uz savas tautas un...


Satversmè nav minèta latvieśu tauta, bet Latvijas tauta, śodien latvieśi ir labi ja 40 procenti, lîdz ar to ir izveidijusies valstsnàcija pabeigtà variantà, jo latvieśi pamet Latviju un neatgriezîsies. Krievvalodîgo lielpilsètas Liepàja, Daugavils, Rèzekne, Ventspils, Rîga. Tas, ka preambulà noteikts, ka valsts valoda ir latvieśu, ir laika jautàjums. Ar Saeimas vairàkumu preambulu var mainît, ievieśot otru valsts valodu.

Atbildēt

AG

16.07.2017. 13:12

ŠĪ RAKSTA AUTORA NEGATĪVĀ ATTIEKSME PRET NACIONĀLISMU LIECINA, KA PATS LAIKAM ARĪ BIJA KGB AĢENTS TAI BRAUCIENĀ !!!

Atbildēt

sociāli atstumtais

16.07.2017. 11:43

patiesi plānprātīgs ir -JA-
Tāpēc jau Latvija tagad ir tāda , ka ir šādi - JA- ; un par nožēlošanu daudzi , un vēl ieņem ,, vadošus amatus ,, ; tie ir padomju ,, produkti ,, ; ar nožēlu tā ir , bet es viņus nosauktu par - morāliem kropļiem ; viņi ir netikumīgi !

Atbildēt

Žulis

16.07.2017. 10:02

Pirms rakstīt par kādu tēmu, būtu ieteicams iegūt kaut pamatzināšanas par šo tēmu. Nešaubos, ka raksta autors ir kompetents jautājumos par futbolu. Nu tad arī vajag rakstīt par futbolu! Bet kāpēc jāraksta par nacionālismu, ja viņam nav nekādas sajēgas, kas tas ir?! Nacionālisms ir uz savas tautas un Tēvzemes mīlestību balstīta ideoloģija. Raksta autors apgalvo, ka „Mūsdienu demokrātijas izpratnē nacionālisms ir viena no kroplību izpausmēm”. Ja šajā teikumā vārds „demokrātija” būtu likts pēdiņās, tad to vēl varētu pieņemt, jo mūsdienās demokrātijas jēdziens ir tik tālu deformēts un pārveidots, ka pilnībā zaudējis savu sākotnējo nozīmi. Ja sākotnēji ar vārdu „demokrātija apzīmēja vairākuma varu, tad mūsdienās par demokrātisku tiek uzskatīta tieši mazākuma (minoritāšu) tiesību aizsardzība, kas uzcelta tādos augstumos, ka to jau var saukt par mazākuma varu. Ja tomēr vadāmies no sākotnējā (patiesā) demokrātijas jēdziena, tad jāatzīst, ka tieši nacionālisms, jeb nacionāla valsts ir tie, kas vispilnīgāk iemieso sevī demokrātijas ideālus un apgalvojums ka nacionālisms no demokrātijas viedokļa ir kroplība ir absurds. Kāpēc? Tāpēc, ka demokrātija ir vairākuma vara un ja valstī pamatnācija ir vairākumā (kā tam ir jābūt) tad tieši nacionālisms un nacionāla valsts ir tā, kas pārstāv šo vairākumu, tātad vispilnīgāk sevī iemieso demokrātijas būtību. Bet šī vienkāršā patiesība mūsdienās tiek visos iespējamos veidos no sabiedrības slēpta. Tāpat tiek „uzlaboti” arī citu jēdzienu skaidrojumi. Piemēram, vārds „nācija” šobrīd jau ir tik „plaši izskaidrots”, ka pēc savas būtības ir pārvērsts par kaut ko internacionālu. Ir izdomāti tādi jēdzieni kā „politiskā nācija„ un „valstsnācija”, satilpinot šajos jēdzienos visas tautības, kas vien dzīvo attiecīgajā valstī. Tādā veidā pēc būtības internacionālas valstis (kā Latvija šobrīd) pārtop par „nacionālām” valstīm ar savu „nāciju” un savām „nacionālajām interesēm”. Tāpēc vēlreiz atgādināšu šo jēdzienu patieso saturu. Par nāciju sauc tautu, kurai ir sava valsts. Bet valstsnācija ir tur, kur, iznīcinot pamattautu, varu valstī ir pārņēmuši dažādu tautību ieceļotāji, kuri GADSIMTU LAIKĀ SAVSTARPĒJI SAPLŪSTOT, izveidojuši iedzīvotāju kopumu, kam raksturīgas vienotas tautas pazīmes ( viena kopēja valoda, līdzīga mentalitāte). Tāda valsts ir, piemēram, ASV. Valstsnācija nevar izveidoties dažos gados, vai gadu desmitos. Tāpēc piedēvēt šādu jēdzienu Latvijai un citām līdzīgām valstīm ir klaja maldināšana. Šodien latvieši ir tikai tauta, nevis nācija, jo mums nav SAVAS valsts. Latvija šodien ir internacionāla, globalizēta valsts bez savas nācijas un bez savām nacionālajām interesēm.

Atbildēt

Stulbuma vulkàns

16.07.2017. 09:35

»

Kas

tas par stulbuma vulkānu


stulbeñiem.

Atbildēt

Raksta

15.07.2017. 23:08

audumam cauri spiežas totalitàrisms, bet tas neko pret autoru nepieràda sliktu. Tas ir saprotami. Izbijuśajai totalitàrarajai sabiedrîbai, pat tàs pèctećiem, viegli ir uzspiest vai tajà transformèt jaunus toatalitàrisma paveidus, nacionàlisma izpausmes aizstàjot ar valsts nacionàlisma ideju, sakot nàcijas, valsts nacionàlàs intereses, kuras apvieno valstî dažàdu nacionalitàśu intereses un tiesîbas, tà sacît visàm nacionalitàtèm atbilst valsts nacionàlàs intereses. Kas der visiem, neder nevienam. Bet jàder. Lai śo nesaderîbu nepamana, gribas sacît, ka piedàvà jaunus un citus totalitàrisma veidus, uzspiežot totàlu pàrliecîbu, ka praidisms ir labs utt. Bet domàju, ka tà nav, jo tad man jàatzîst, ka arî esmu no totalitàrisms nàcis, lai gan PSRS laikos neko nepieñèmu par savu, ko sistèma piedàvàja. Mani tà neadaptèja. Piekrîtu viedoklim, ka dzîvojam kultûras kapitàlismà. Bet, kas ir kultûras kapitàlisms, kur arî praidisms un citàdas kroplîbas kà marihuànas lietośana u.c. ir kàda biznesa dała, ir cits stàsts. Kamèr lielàkà sabiedrîbas dała neizpratîs, kas ir kultûras kapitàlisms, kurà dzîvojam, tà turpinàs mûsdienu notikumus vèrtèt kłûdaini - atbilstośi industriàlajam kapitàlismam kurś jau ir beidzies.

Atbildēt

reptilis

15.07.2017. 22:26

No visa raksta man palika prātā tikai viens teikums- pazvanīja un palaida tālāk....pazvanīja un ielaida...,jā...:)))))

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: