Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Saņemot pieprasījumu par to, vai prokuroram – plaģiatoram Uldim Cinkmanim (attēlā) vēl joprojām ir pielaide valsts noslēpumam, ģenerālprokurors Juris Stukāns šīs ziņas par savu „favorītu” sešas dienas vēlāk ir noslepenojis, - Pietiek jau informēja, ka šo faktu atklāj oficiāla Ģenerālprokuratūras vēstule. Savukārt šodien publicējam jaunu Ģenerālprokuratūrai adresētu informācijas pieprasījumu, kurā tās vadībai uzdota virkne neērtu jautājumu šai sakarā.

LR Ģenerālprokuratūrai no Lato Lapsas

2022. gada 26. aprīlī es vērsos Jūsu iestādē ar šādu iesniegumu – informācijas pieprasījumu:

„2021.gada 19.marta Latvijas Televīzijas raidījumā Panorāma Jūsu iestādes darbinieks Jānis Ilsteris norādīja, ka notiek pārbaude par Jūsu iestādes darbinieka Ulda Cinkmaņa atbilstību nevainojamas reputācijas kritērijam un šī pārbaude neaizņemšot mēnešus. Ņemot vērā to, ka jau ir pagājis jau vairāk nekā gads no šīs pārbaudes sākšanās, kā žurnālists likuma par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem izpratnē, gatavojot mediju publikāciju par Jūsu iestādes darbību, iespējams, koruptīvas motivācijas ietekmē, sabiedrības informēšanas nolūkos vēlos saņemt šādu informāciju un atbildes pēc būtības uz šādiem jautājumiem:

1. ar ko ir beigusies šī pārbaude? Atbildei pievienojiet attiecīgā pārbaudes slēdziena kopiju.

2. vai Uldis Cinkmanis pašlaik atbilst prokuroram nepieciešamajam nevainojamas reputācijas kritērijam;

3. kādas personas piedalījās Ulda Cinkmaņa nevainojamas reputācijas izvērtēšanā?

4. kādas ir bijušas pret Uldi Cinkmani uzsāktās disciplinārlietas pēdējo 5 gadu laikā, un kādi ir bijuši tajās pieņemtie lēmumi?

5. Vai ir vērtēta Ulda Cinkmaņa rīcība pēc bakalaura darba plaģiāta konstatēšanas, neatzīstot plaģiātismu "savā" darbā?

6. Vai ir vērtēta Ulda Cinkmaņa rīcība pēc bakalaura darba plaģiāta konstatēšanas, pieteikumā Administratīvajai rajona tiesai apstrīdot, ka Latvijas Universitātes rīcībā esot viņa bakalaura darbs?

7. Kāds ir prokurora Ulda Cinkmaņa darba novērtējums?

8. Vai Uldim Cinkmanim vēl joprojām ir pielaide valsts noslēpumam?

9. Cik pēdējos piecos gados ir bijuši kriminālprocesi, kuros, piedaloties prokuroram Uldim Cinkmanim, apsūdzētās personas ir tikušas daļēji vai pilnībā attaisnotas?

10. Vai Uldis Cinkmanis ir saņēmis pilnu darba samaksu par 2022.gada februāri?

11. Vai Uldis Cinkmanis ir saņēmis pilnu darba samaksu par 2022.gada 24.februāri?

12. Vai Uldis Cinkmanis 2022.gada 24.februārī, piedaloties neklātienē Administratīvās tiesas sēdē, kurā tika lemts jautājums par viņa bakalaura diploma anulēšanu, atradās savā darba vietā?

13. Vai Uldis Cinkmanis 2022.gada 24.februārī, piedaloties neklātienē Administratīvās tiesas sēdē, kurā tika lemts jautājums par viņa bakalaura diploma anulēšanu, saziņai ar tiesu izmantoja personīgo vai darba datoru?

14. Vai Uldis Cinkmanis pēc bakalaura diploma anulēšanas ir uzsācis un/vai beidzis studijas Rīgas Stradiņa Universitātē Juridiskajā fakultātē?

15. Vai Uldis Cinkmanis pēc bakalaura diploma anulēšanas ir uzsācis un/vai beidzis studijas kādā augstskolā?

16. Kā prokuratūras vadība vērtē Ulda Cinkmaņa 2022.gada 24.februāra Administratīvās tiesas sēdē norādīto, ka viņam tiesības ir aptuveni zināmas? Kādu iespaidu par prokuroru tāds paziņojums rada neatkarīgam vērotājam no malas? Vai šāds prokurora paziņojums negrauj prokuratūras tēlu, apšaubot prokuroru kompetenci?”

Uz šo iesniegumu – informācijas pieprasījumu es esmu saņēmis šādu Jūsu iestādes darbinieka A. Pormaļa parakstītu dokumentu, kas datēts ar 2022. gada 11. maiju:

„LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA

ĢENERĀLPROKURATŪRAS

DARBĪBAS KONTROLES UN STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS DEPARTAMENTS

PROKURATŪRAS FUNKCIJU ĪSTENOŠANAS KOORDINĀCIJAS NODAĻA

Reģ.Nr. 90000022859, Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1050

tālr. 67044447 fakss , e-pasts: [email protected]

Rīgā

11.05.2022.

Nr. N-124-2022-00063

Lato Lapsam

[email protected]

Par informācijas sniegšanu

Informēju, ka Ģenerālprokuratūrā ir izskatīts Jūsu 2022. gada 26. aprīļa iesniegums ar Lūgumu Jums kā žurnālistam, gatavojot mediju publikāciju par prokuratūras darbību, sabiedrības informēšanas nolūkos, sniegt informāciju un atbildes pēc būtības uz 16 iesniegumā minētiem jautājumiem.

Atbildot uz Jūsu 1., 2., 3., 5. un 6. jautājumu, informēju, ka pārbaude par prokurora U.Cinkmaņa atbilstību nevainojamas reputācijas kritērijam saistībā ar bakalaura darba iespējamo plaģiātu ir apturēta sakarā ar to, ka prokurors U.Cinkmanis ir apstrīdējis tiesā Latvijas Universitātes  2021. gada 13. maija lēmumu Nr. 1-13/408, ar kuru ir atstāts spēkā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Domes sēdes 2021. gada 15. marta lēmums Nr. 20-3/30, ar kuru ir nolemts apstiprināt Bakalaura un maģistra gala pārbaudījumu komisijas 2020. gada 26. novembra lēmumu par bakalaura darba vērtējuma anulēšanu un lēmuma par sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē piešķiršanu U.Cinkmanim atcelšanu. Līdz ar to, nav pieņemts lēmums, par kura saturu un lēmuma pieņēmēju identitātēm būtu dokumentēta un izsniedzama informācija. Vienlaikus vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka administratīva akta pakļaušana likumā paredzētā kārtībā tiesas kontrolei, demokrātiskā valstī nevar būt sodāma administratīvā akta adresāta aktivitāte.

Atbildot uz Jūsu 4. jautājumu, informēju, ka pēdējo piecu gadu laikā prokruros U.Cinkmanis ir disciplināri biji sodīts vienu reizi,- 2019. gada 13. novembrī par nolaidību, pildot amata pienākumus viņam piemērots disciplinārsods – piezīme, kas, izvērtējot prokurora darba rezultātus un attieksmi pret darbu, 2020. gada 23. martā ir atcelts, pirms pagājis gads kopš soda piemērošanas.

Atbildot uz Jūsu 7. jautājumu, informēju, ka prokurora U.Cinkmaņa profesionālās darbības novērtēšana ir veikta 2019. gada 13. novembrī un tā ir novērtēta pozitīvi.

Atbildot uz Jūsu 8. jautājumu, informēju, ka saskaņā ar ģenerālprokurora 2022. gada 2. maija pavēles Nr. 49 (reģistrācijas Nr. P-101-100-2022-00010) 1. pielikuma 2.11. apakšpunktu informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai.

Atbildot uz Jūsu 9. jautājumu, informēju, ka pēdējo piecu gadu laikā nav taisīti attaisnojoši (tai skaitā daļēji attaisnojoši) spriedumi krimināllietās, kuras tiesai nodeva un tālāk valsts apsūdzību uzturēja prokurors U.Cinkmanis.

Atbildot uz Jūsu 10., 11. un 12. jautājumu, informēju, ka nav konstatēta prokurora U.Cinkmaņa neattaisnota prombūtne 2022. gada 24. februārī, darba samaksa par 2022. gada februāra mēnesi (tajā skaitā arī par 24. februāri) ir aprēķināta un izmaksāta pilnā apmērā. Attālinātai dalībai Administratīvās tiesas sēdē administratīvajā lietā Nr. 420186321 (A42-00408-22/21) prokurors, neatrodoties darbavietā, ir izmantojis laiku, kas paredzēts pusdienas pārtraukumam.

Atbildot uz Jūsu 13. jautājumu, informēju, ka prokurors U.Cinkmanis ir sniedzis skaidrojumu, ka saziņai ar tiesu 2022. gada 24. februārī ir izmantojis pastāvīgā lietošanā piešķirto darba portatīvo datoru.

Atbildot uz Jūsu 14. un 15. jautājumu, informēju, ka Ģenerālprokuratūras rīcībā nav dokumentētas informācijas par U.Cinkmaņa studiju uzsākšanu vai pabeigšanu pēc  Latvijas Universitātes Bakalaura un maģistra gala pārbaudījumu komisijas 2020. gada 26. novembra lēmuma pieņemšanas par bakalaura darba vērtējuma anulēšanu un lēmuma par sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē piešķiršanu U.Cinkmanim atcelšanu.

Atbildot uz Jūsu 16. jautājumu, informēju, ka neviens normatīvs akts nenosaka pienākumu administratīvās lietas dalībniekiem pārzināt savas tiesības precīzi likumā noteiktajam, savukārt saistībā ar jautājumā ietverto lūgumu sniegt viedokli, atkārtoti vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka indivīdam likums nepiešķir tiesības ar tiesas starpniecību panākt, ka amatpersona pauž savu subjektīvo attieksmi vai nostāju kādā jautājumā. Viedokļa izteikšanas pārbaude neietilpst tiesas kontroles kompetencē, tādējādi tiesa nevar ne uzlikt pienākumu sniegt viedokli, ne pārbaudīt, vai amatpersonai vispār ir viedoklis, kā arī, vai sniegtais viedoklis ir pareizs vai patiess. Minētais nozīmē, ka amatpersonas tiesības paust viedokli vai sniegt tā skaidrojumu ir amatpersonas diskrecionāra vara, līdz ar to, šo tiesību neizmantošana nav pārsūdzama tiesā.

Prokurors A.Pormalis.”

Kā izriet Jūsu iestādes darbinieka A. Pormaļa parakstītā dokumenta, 2022. gada 26. aprīlī, kad Jūsu iestāde ir apliecinājusi mana pieprasījuma saņemšanu, es esmu pieprasījis vispārpieejamu informāciju, uzdodot jautājumu Nr. 8 - vai Uldim Cinkmanim vēl joprojām ir pielaide valsts noslēpumam.

Kā izriet A. Pormaļa parakstītā dokumenta, tikai sešas dienas pēc mana iesnieguma saņemšanas saskaņā ar ģenerālprokurora 2022. gada 2. maija pavēles Nr. 49 (reģistrācijas Nr. P-101-100-2022-00010) 1. pielikuma 2.11. apakšpunktu ir pieņemts lēmums, ka „informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai”.

Tas nozīmē, ka tikai sešas dienas pēc mana iesnieguma saņemšanas Jūsu iestādes vadītājs ir veicis darbības, lai nepieļautu manis pieprasītās informācijas izsniegšanu.

Šajā sakarā es vēlos:

1) saņemt no Jūsu iestādes informāciju, kas bija pieprasīta manas 2022. gada 26. aprīļa vēstules 8. punktā un kas pieprasīšanas brīdī bija vispārpieejama.

2) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu par to, kādu iemeslu dēļ sešas dienas pēc mana iesnieguma saņemšanas tika pieņemta ģenerālprokurora 2022. gada 2. maija pavēle Nr. 49 (reģistrācijas Nr. P-101-100-2022-00010), kuras 1. pielikuma 2.11. apakšpunktā noteikts, ka „informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai”.

3) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu, kādu iemeslu dēļ pirms mana iesnieguma saņemšanas šāda informācija nebija klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija.

4) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu par to, ar kādu pamatojumu tika noteikts, ka „informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai”. Nosūtiet man Jūsu iestādes iekšējās lietvedības dokumentus un saraksti, kas apliecinātu, kad un kā ir tikusi analizēta šāda lēmuma nepieciešamība un lietderība.

5) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu par cēloņsakarību starp mana iesnieguma saņemšanu un pašreizējā LR ģenerālprokurora pavēles pieņemšanu.

6) saņemt no Jūsu iestādes minētās LR ģenerālprokurora pavēles un visu tās pielikumu kopiju.

7) ja gadījumā manis pieprasītā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija, daru Jums zināmu, ka atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem vēlos iepazīties ar šo ierobežotas pieejamības informāciju, lai, kā jau minēts, iegūtu svarīgu informāciju par Jūsu iestādes darbību, iespējams, koruptīvas motivācijas ietekmē un par to informētu sabiedrību.

Papildus tam vēlos saņemt rakstisku atvainošanos no Jūsu iestādes pašreizējā vadītāja J. Stukāna, kurš ar savu negodprātīgo rīcību, klasificējot kā ierobežotas pieejamības informāciju vispārpieejamas ziņas pēc tam, kad es tās esmu pieprasījis Jūsu iestādei, ir nodarījis man nopietnu morālu kaitējumu, vēl tālāk sagraujot savu kā augstas valsts amatpersonas un Jūsu iestādes reputāciju manās kā nodokļu maksātāja un žurnālista acīs.

Lato Lapsa

Rīgā 2022. gada 20. maijā.”

Novērtē šo rakstu:

60
5