Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Pretēji sākotnējiem apgalvojumiem Mārtiņa Krieviņa vadītā Valsts kanceleja ar „ekspertiem” – ekspremjeres Laimdotas Straujumas dāvanu novērtētājiem patiesībā ir noslēgusi tādus līgumus, kas viņiem nav uzlikuši ne mazāko atbildību par vērtējuma kvalitāti. Pietiek šodien publicē šī līguma paraugu: tieši pateicoties šādu līgumu noslēgušajai „ekspertei” – Nacionālā mākslas muzeja direktorei Mārai Lācei, Straujuma tika pie iespējas par 20 eiro no valsts „prihvatizēt” gruzīnu mākslineces gleznu, kas patiesībā maksāja simtus, ja ne tūkstošus eiro.

„UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. __, Rīgā, __.gada__._____

Valsts kanceleja Rīgā, Brīvības bulvārī 36, turpmāk * "Pasūtītājs", Valsts kancelejas direktora Mārtiņa Krieviņa personā, no vienas puses, un_____ ______, personas kods:_____, dzīvo_______, pases Nr._______, turpmāk * "Uzņēmējs", no otras puses, noslēdz šādu līgumu:

1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs apņemas veikt Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas diplomātisko dāvanu un dāvanu, kas pieņemtas pildot valsts amatpersonas pienākumus, novērtēšanu.  

2. Par šī līguma 1.punktā minētajiem izpildītiem darbiem Pasūtītājs samaksā saskaņā ar darba pieņemšanas aktu 70 EUR.

3. Šī līguma 1.punktā minētie darbi jāuzsāk un jābeidz _____.gada ___._______

4. Pasūtītājam un Uzņēmējam ir tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa, pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma izbeigšana pieļaujama tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā.

5. Visi strīdi, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, tiks risināti sarunu ceļā. Ja sarunās vienošanās netiks panākta, strīdi starp Pasūtītāju un Uzņēmēju izšķirami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Uzņēmuma līgums noslēgts divos eksemplāros, no kuriem pa vienam līguma eksemplāram saņem katra līgumslēdzēja puse.

7. Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti:

7.1. Pasūtītājs: Valsts kanceleja (M.Krieviņš)

7.2. Uzņēmējs:”

Novērtē šo rakstu:

0
0