Menu
Pilnā versija

Pievienot komentāru

Lapas:    3   2   1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

ziņo bijušais Valles pagasta padomes priekšsēdētājs

11.09.2019. 15:52

VECUMNIEKU NOVADA DOME
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 5
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā 2016.gada 25.maijā
Sēdi vada – Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis.
Protokolē – Domes sekretāre Elga Kaļķe.
Deputāti:
1. Rihards Melgailis – piedalās;
2. Mārtiņš Mediņš – piedalās;
3. Aiga Saldābola – piedalās;
4. Valdis Rusiņš – piedalās;
5. Andris Lisovskis – nepiedalās (neattaisnoti);
6. Jānis Kovals – nepiedalās (attaisnoti);
7. Anita Smilškalne – piedalās;
8. Anna Balgalve – piedalās;
9. Jānis Kalniņš – piedalās;
10. Dagmāra Venclova – piedalās;
11. Vēsma Petruševica – piedalās;
12. Gunārs Puziņš – piedalās;
13. Diāna Ruģele – piedalās;
14. Iveta Lavrinoviča – piedalās;
15. Gunta Drezova – piedalās.
Piedalās –
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Guntis Kalniņš, Finanšu nodaļas
vadītāja Gita Skribāne, galvenā grāmatvede Maruta Zālīte, Kancelejas nodaļas
vadītājs/jurists Arvīds Zvirbulis, informatīvā izdevuma “Vecumnieku Novada Ziņas”
redaktore Žanna Zālīte, sabiedrisko attiecību speciāliste Eva Vlasova, Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja-projektu vadītāja Dace Šileika, Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča,
sociālais pedagogs Renārs Sprancis, teritorijas plānotājs/zemes ierīkotājs Jānis Strēlis,
zvērināts revidents Aivars Rutkis.

12.§
PAR MEDĪBU TIESĪBU NODOŠANU SIA „ARDARENI”
(Ziņo Kancelejas nodaļas vadītājs/jurists A.Zvirbulis) bijušais Valles pagasta padomes priekšsēdētājs
[..]
Vecumnieku novada domē 13.01.2016. saņemts SIA „ARDARENI” pilnvarotās personas
zvērināta advokāta M. O. (Onužāna) iesniegums. SIA „ARDAREN” iesniegumā lūdz izskatīt jautājumu
par medību tiesību nomu un noslēgt medību nomas līgumu/us par četriem pašvaldības
valdījumā esošiem nekustamajiem īpašumiem.
Medību likuma 1.panta 10.punkta terminos teikts, ka medību tiesību lietotājs ir zemes
īpašnieks vai lietotājs, kura īpašumā vai lietošanā esošajā zemes gabalā ietilpst šajā likumā
noteiktajām prasībām atbilstošas medību platības, vai persona, kurai zemes īpašnieks vai
lietotājs likumā noteiktajā kārtībā uz līguma pamata nodevis savas medību tiesības. Saskaņā
ar Medību likuma 1.panta 9.punkta otro teikumu, medību tiesības zemes īpašnieks vai
lietotājs var izmantot pats vai nodot citai personai. Medību tiesību nodošana citai personai ir
īpašnieka lēmums.
Pašvaldībai nododot medību tiesības tai īpašumā vai lietojumā esošajās medību platībās,
ir jāievēro Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
tiesību normas, kā noteiktais 3.pantā pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un
mantu, kā arī 8.pantu, kas nosaka aizliegumu nodot publiskas personas mantu bezatlīdzības
lietošanā.
Izvērtējot Vecumnieku novada Domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus un iesniegumu par medību tiesību iegūšanu pašvaldības nekustamajos īpašumos,
kura kopējā platība ir 14 ha, kā arī, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.punkta
2.daļas 3.punktu; 21. panta 14.punkta a) apakšpunktu, 77.pantu, Medību likuma 19. panta
4.daļu, ņemot vērā Attīstības komitejas 17.05.2016. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Rihards Melgailis, Mārtiņš Mediņš, Aiga Saldābola, Valdis
Rusiņš; Dagmāra Venclova, Jānis Kalniņš, Anita Smilškalne, Anna Balgalve, Iveta
Lavrinoviča, Vēsma Petruševica, Gunārs Puziņš, Gunta Drezova, Diāna Ruģele); PRET –
nav; ATTURAS –nav.

Vecumnieku novada Dome
23
NOLEMJ:
1. Nodot medību tiesības SIA „ARDAREN”
reģ.Nr.40103615847, Vecumnieku novada
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajās zemes vienībās Kurmenes pagastā:
"Impu karjers", kadastra Nr.3262 001 0046, 4 ha platībā;
"Vārpas 1/2", kadastra Nr. 3262 001 0094. 1,4 ha platībā;
"Taurkalnes mežniecība", kadastra Nr. 3262 001 0074; 8,6 ha platībā.
2. Par medību tiesību izmantošanu noteikt gadā maksu 0,40 euro/ha (bez PVN).
3. Līgumu noslēgt uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim.

SIA „ARDAREN”
Darbības veidi: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)

Atbildēt

pašvaldības Ogre, Vecumnieki

11.09.2019. 10:44

Ogres novads
Uzsāk detālplānojuma izstrādi Brīvības un Suntažu ielā
02.05.2019 10:17
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Brīvības ielā 55 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov.” tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām Brīvības ielā 55, Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74010030524 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74010030544.
Detālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi sadalīt minētās zemes vienības retinātas savrupmāju apbūves vajadzībām, inženierapgādes un piekļūšanas nodrošināšanai.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA “ARDARENI”
http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page 4&doc 237984

Vecumnieku novads
Vecumnieku novada dome konceptuāli atbalstījusi būvniecības ieceri sporta šautuves izveidei un darbībai nekustamajā īpašumā "Mežvilki" Kurmenes pagastā, portālu informēja domē.

Publiskās apspriešanas laikā par ieceri tika iesniegtas 12 anketas, no kurām piecās iecere netika atbalstīta. Pašvaldībā uzsver, ka anketas nebija anonīmas un bija iespēja objektīvi, pēc būtības izvērtēt katra viedokļa saistību ar iecerēto būvniecību. Ieceri neatbalsta tuvākie kaimiņi, un kaimiņi vēlētos, lai šautuve būtu slēgta tipa. Tāpat kaimiņus satrauc, ka šautuvē radītais troksnis traucēs viņu, viņu bērnu un mazbērnu dzīves kvalitātei.

Pašvaldības Būvvaldē saņemtas arī vēstules no Latvijas Mednieku asociācijas un Latvijas Mednieku savienība, kurās pausts atbalsts šautuves izveidei, jo "tās izveide cels mednieku šaušanas meistarību, attīstīs medību šaušanas sporta veidu, tā būs paredzēta arī jaunsardzes, zemessardzes un apsardzes šaušanas apmācībām".

Savukārt SIA "Ardareni" pārstāvji būvniecības ieceres prezentācijā un publiskās apspriešanas sanāksmē sniedza solījumu, ka šautuvei nebūs liela noslodze - tā netiks izmantota komerciāliem nolūkiem, jo tā domāta tikai pašu un draugu treniņiem un medību ieroču kalibrēšanai.

Jau vēstīts, ka objekts iecerēts īpašumā "Mežvilki", kas pieder uzņēmumam "Ardareni".

http://www.bauskasdzive.lv/vietejas-zinas/vecumnieku-novada-dome-neiebilst-pret-sautuves-izveidi-180179

Atbildēt

ja jau

10.09.2019. 11:05

knābis apciemoja Valmieras mēru Baiku, vai tikpat labi nebūtu jāapciemo arī Dundagas mērs Felts un Jaunjelgavas mērs Libeks?

Atbildēt

Andrejs

10.09.2019. 09:19

»

Vismaz 40 īpašumi, 300 000 eiro ienākumi – ko atklāj 'Latvijas Valsts mežu' vadības deklarācijas

Delfi, 23.05.2017...


Sistēmu veido konkrēti cilvēki, konkrētas amatpersonas.Atbildīgie ir identificējami.

Atbildēt

par mežu izciršanas projektu, ko ZM virza valdībā

07.09.2019. 23:35

nu ko,
dzelteno kartīšu rādītāji no JKP (Šuplinsku ieskaitot) Sadarbības padomē vai citos kuluāros, ir saviem kompanjoniem vai konkurentiem – kā nu kuro reizi pateikuši – draugi mīļie, būs vēl viena kartīte! Ietirgojam šito jautājumu pret kaut ko citu! Loģisks scenārijs… hoķ naktī tur varēja būt politiska vienošanās!

Tas nosacījums arī bija tads. Attīstībai PAR saka:
..mums ir ļoti svarīgs Kancelejas (Valsts Kanceleja)viedoklis, jo mums ir ļoti svarīgi – tiesiskumu var interpretēt dažādi. Kā nu viņi interpretēs, tā nu viņi interpretēs.

Domburs: Kanceleja nepieņem lēmumums. Pieņem lēmumus Kariņa vadītā valdība!

Delfi TV, 30.08.2019


Atbildēt

..

07.09.2019. 09:12

»

vai varētu būt sagadīšanās?

Edmunds Beļskis...


Latvijas valsts meži
Latvijas gaisa satiksme
VRC Zasulauks
VARAM

Atbildēt

parastas mežsardzes VMD gan neciena!

07.09.2019. 08:15

Inta Balode Vecākais mežzinis Ziemeļvidzemes virsmežniecība, Limbažu mežniecība 510.02
Elīza Stokmane Mežzinis 545.60
Dace Ķikāne Mežzinis 581.53
Liene Šņukute Mežzinis 563.82
Jānis Jankavs Mežzinis 585.00
Jānis Kalacis Mežzinis 615.60
Arturs Ratniks Mežzinis 643.71
Ingrīda Makņa Dienvidlatgales virsmežniecība, Daugavpils mežniecība, vecākais referents 506.46
Maija Štokmane Meža un vides aizsardzības daļa, vecākais referents 578.84

Atbildēt

Mūmija

07.09.2019. 07:03

»

Divi jautājumi ministram

Ieviesusies kļūda


Konsultēsimies, domāsim, risināsim, pētīsim, salīdzināsim, apkoposim, pārskatīsim, lemsim - saglabāsim. Kam vajadzīgas liekas nepatikšanas.

Atbildēt

ZM

06.09.2019. 09:17

Zemkopības ministrija Neto atalgojums (€) janvāris
Meža departaments
Arvīds Ozols Departamenta direktors 3029.70

Atbildēt

Mazs atalgojums VMD?

06.09.2019. 09:05

»

Divi jautājumi ministram

Ieviesusies kļūda


Neto atalgojums (€)
Andis Krēsliņš ģenerāldirektors 3345.30
Inta Bukolde Galvenā grāmatveža vietnieks 2240.36
Jānis Grava Virsmežzinis 1948.31
Līga Menģele-Stillere Juridskās daļas vadītāja 1737.03
Andis Bušmanis vecākais inspektors juridiskajos jautājumos 1342.69
Valters Lūsis Medību daļas vadītājs 1930.01
Indulis Sarma Virsmežzinis 1948.31
Gvido Kaufelds Vecākais transporta pārraugs 1308.55

Atbildēt

Tomāčeks

05.09.2019. 22:49

nu, slinks esi, pēc vella! Tak neslinko, negaudies, atver LVM mājas lapu, vai IUB mājas lapu, tur visi tie līgumi ir. Kāpēc kādam tev ar karotīti viss jāielej mutē kā tādam zīdainim?

Atbildēt

Tomačekam

05.09.2019. 20:19

»

Tomāčeks

skaties LVM mājas lapā


Pliks pirdējs vien esi. Mini te procentus, līgumus, bet piemēru tev nav.Droši vien pārstāvi LOB vai LDF datoristus, kas izmisīgi kaut ko kopë no publiski pieejamām datu bāzēm, vai cenšas radīt masveida komentētāju dalības iespaidu.
Nu kā neiet tā neiet.

Atbildēt

Divi jautājumi ministram

05.09.2019. 18:09

»

Divi jautājumi ministram

1.Valsts nodibināja Valsts meža dienestu (LVM) un akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži"(LVM). Kāpēc algas šajos nodibinājumos ir tik atšķirīgas - LVM ir nepiedodami zemas, bet VAS nesaprotami lielas...


Ieviesusies kļūda!
Valsts meža dienestā algas nepiedodami zemas, bet akciju sabiedrībā "Latvijas valsts meži"- nesaprotami augstas.

Atbildēt

Mjā

05.09.2019. 12:17

»

LVM Tradicionālie apkalopotāji. Līgumcenas.

19/12/2018...


un šitie paši arī tiek pie LVM platību nomas līgumiem uz 20 gadiem jakts biznesam

Atbildēt

Tomāčeks

05.09.2019. 11:34

»

Jautājums

Klau, iedod kādu konkrĕtu līguma piemēru


skaties LVM mājas lapā

Atbildēt

Tomāčeks

05.09.2019. 08:36

LVM slēdz līgumus ar ZM nekustāmajiem īpašumiem par dokumentācijas sagatavošanu ar viņu darbiniekiem kā individuālajiem komersantiem

Atbildēt

Tomāčeks

05.09.2019. 08:16

tur taču līgums uz papildus līguma, pakalpojums uz papildus pakalpojuma, dažnedažādas līgumslēdzēju vienošanās par saimnieciskās darbības nodošanām citām komercsabiedrībām, vienošanās pie līgumiem,
ievērojot, ka: (1) nepieciešams veikt grozījumus Līguma 1.pielikumā darba apjoms un cena, palielinot Līguma ietvaros
veicamo darbu apjomu; (2) Līguma grozījumu vērtība nepārsniedz Ministru kabineta noteikto līgumcenu robežu un vienlaikus
arī 10% no Līgumcenas; (3) Līguma grozījumi saglabā ekonomisko līdzsvaru starp Līdzējiem,
noslēdz šādu vienošanos, ..

Atbildēt

Bet tagad rēķina tā, ka nepietiks nevienam

04.09.2019. 23:18

»

Lauku balss

Arī kaut kādā vietējā lapelē laikam ventas balss viens Aizupes meža tehnikuma pēckara izlaiduma audzēknis veicis smalkus aprēķinus, kur nav izmantota ne silavas metodika, ne meža reģistra dati. Laikam jau kādreiz tā rēķināja atbilstoši sociālisma ekonomikai, lai pietiktu mežsargam, mežzinim, virsmežzinim...


Patiesībā šis Pietiek ieliktais raksts ir ļoti noderīgs un pamācošs daudziem, ja to izlasa pareizi. No rakstītā izriet, ka tagad stādītie meži (gan valsts, gan privātie) lielākoties ir lemti bojāejai un nepārtrauktai papildus klāt-stādīšanai, jo tā izstrādātā "Silavas" shēma 2000-3000 stādi uz hektāru patiešām izrādās par retu jau pirmajos gados, kad daļa stādu nokalst, daļu nograuž vai nobada stirnas, un daļu noliec un sabojā sniegs. Nu nebūs vairs tādu mežu, kā Latvijas laikā stādītie, kurus tagadējie čekistkomunisti ir izzaguši.

Atbildēt

gan jau

04.09.2019. 21:46

»

gan jau

pienāks laiks arī ceļiem un LVM gnīdām


OK, tas būs nākotnē, bet Vējonis un Līdaka ir šodien! un tie ir zaļie!

Atbildēt

Lauku balss

04.09.2019. 20:49

Arī kaut kādā vietējā lapelē laikam ventas balss viens Aizupes meža tehnikuma pēckara izlaiduma audzēknis veicis smalkus aprēķinus, kur nav izmantota ne silavas metodika, ne meža reģistra dati. Laikam jau kādreiz tā rēķināja atbilstoši sociālisma ekonomikai, lai pietiktu mežsargam, mežzinim, virsmežzinim, lejasgala krautuves priekšniekam un citiem .

Atbildēt

Traktorists

04.09.2019. 20:40

Lai gan arī man ir vajadzīgā tehnika un varētu piedalīties konkursos kaut vai uz nelielu apjomu, labāk atturēšos. Līguma nosacījumi stingri, termiņi jāievēro kā pulkstenim un vēl vaboles un stārķi jāsargā.

Atbildēt

Trešais jautājums

04.09.2019. 15:37

»

Divi jautājumi ministram

1.Valsts nodibināja Valsts meža dienestu (LVM) un akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži"(LVM). Kāpēc algas šajos nodibinājumos ir tik atšķirīgas - LVM ir nepiedodami zemas, bet VAS nesaprotami lielas...


Kad nesen Krustpunktā bija intervija ar Latvijas Valsts mežu pārstāvi par miljoniem vērtajiem jaunajiem meža ceļiem, tas gnīda pateica, ka tie esot "komersanta ceļi", tāpēc tos vietējie iedzīvotāji izmantot nedrīkstot. Bet neviens par šo vājprātīgo definējumu nekādus jautājumus vairs neuzdeva! Tātad akciju sabiedrība, kas izzog tautas īpašumu un pārdod, ir komersants, nevis tautas īpašuma pārzinis?

Atbildēt

skat.

04.09.2019. 15:17

»

Privātais

Mani arī, jo gribu salīdzināt cik konkrēta firma saņēmusi no LVM un cik tas izmaksājis man


LVM mājas lapā ar katru konkrēto firmu līgumu pielikumos

Atbildēt

Privātais

04.09.2019. 15:04

»

P.

mani atkal tās firmas interesē


Mani arī, jo gribu salīdzināt cik konkrēta firma saņēmusi no LVM un cik tas izmaksājis man.

Atbildēt

Privātais

04.09.2019. 14:11

»

LVM Tradicionālie apkalopotāji. Līgumcenas.

19/12/2018...


Iedod konkrētu summu, cik tad izmaksā 1.ha augsnes gatavošanas vai 1 m3 sagatavošana?
Gribu salīdzināt izmaksas savā īpašumā ar LVM.
Šitie izkopētie penteri neko nepasaka.

Atbildēt

LVM Tradicionālie apkalopotāji. Līgumcenas.

04.09.2019. 11:22

19/12/2018
AS LVM RP 2018/95_Ak
E-iepirkums NAV ZAĻAIS IEPIRKUMS!
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
ATKLĀTS KONKURSS
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts: 28/11/2018
Rezultāts (Virs ES)

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2019.-2023.gadā (77210000-5)

Piegādātājs (-ji):
SIA "AL MEŽS" (44103033754), SIA "GRANTIŅI 1" (44601002817), Akciju sabiedrība "PATA Strenči" (40003009124), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASP PLUSS" (45403010478), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECVAGARI M" (48503010838), SIA "LĀČPLĒŠI A.I." (48501015671), Akciju sabiedrība "PATA Saldus" (40003020121), SIA "Niedrāji MR" (49201000958), SIA "MKM mežs" (41203042173), Latvijas un Vācijas kopuzņēmums - SIA "HOLZWERKE LUBANA" (40003230494), "MEŽDARIS PLUS" SIA (44103062151), SIA "SERVISS BETTA" (40003272074), Valdgales pagasta zemnieku saimniecība "NAMDANGAS" (49001004552), SIA "MEŽDARIS" (44103014787), SIA "R GRUPA" (50003603631)

Līgumcena: 274 960 755,00 EUR

https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/wr/44103062151/cpv/77210000-5/


17/03/2018
AS LVM MS MK 2017/417_Ak
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
NAV E–IEPIRKUMS NAV ZAĻAIS IEPIRKUMS!
ATKLĀTS KONKURSS
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts: 05/03/2018
Rezultāts (Virs ES)

Augsnes gatavošanas un meža dabiskās atjaunošanas pakalpojumu sniegšana 2018. - 2022. gadā iepirkuma daļu sarakstā noteiktajā apjomā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (77231600-4)

Piegādātājs (-ji):
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽĪGURU MEŽRŪPNIECĪBAS SABIEDRĪBA" (40003218326), Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība "MEŽROZES" (44101015970), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURSA MRU" (41203004909), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASP PLUSS" (45403010478), Akciju sabiedrība "PATA Strenči" (40003009124), "BILLERUDKORSNAS LATVIA" SIA (50003121261)

Līgumcena: 1 192 954,58 EUR

https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/wn/SIA%20%22ASP%20Pluss%22/tr/over/sr/1/


05/07/2019
AS LVM MS MK 2019/51_Ak
E-iepirkums Zaļais iepirkums
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
ATKLĀTS KONKURSS
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts: Nav noteikts
Rezultāts (Virs ES)

Augsnes gatavošana un dabiskās atjaunošanas veicināšana ar disku arklu un augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2019. – 2023. gadā (77231600-4)

Piegādātājs (-ji):
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽĪGURU MEŽRŪPNIECĪBAS SABIEDRĪBA" (40003218326), KS "VĒJAKALNI GRUPA" (44103117892), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURSA MRU" (41203004909), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASP PLUSS" (45403010478), Bilskas pagasta zemnieku saimniecība "Džindžas" (44101022101), "BILLERUDKORSNAS LATVIA" SIA (50003121261), "MH-7" SIA (44103105855)

Līgumcena: 1 124 774,00 EUR

https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/cpv/77231600-4/

14/07/2019
AS LVM MS MK 2017/299_Ak
Zaļais iepirkums
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
ATKLĀTS KONKURSS
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts: 08/07/2019
Rezultāts (Virs ES)

Augsnes gatavošanas pakalpojumu sniegšana 2017.-2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (77231600-4)

Piegādātājs (-ji):
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASP PLUSS" (45403010478), Akciju sabiedrība "PATA Strenči" (40003009124)

Līgumcena: 23 941,00 EUR

03/08/2019
AS LVM MS MK 2019/215_Ak
E-iepirkums NAV ZAĻAIS IEPIRKUMS!
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
ATKLĀTS KONKURSS
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts: 26/07/2019
Rezultāts (Virs ES)

Augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2019.-2021.gadā (77231600-4)

Piegādātājs (-ji):
Bilskas pagasta zemnieku saimniecība "Džindžas" (44101022101)

Līgumcena: 312 000,00 EUR


25/07/2019
AS LVM MS MK 2017/299_Ak
Zaļais iepirkums
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
ATKLĀTS KONKURSS
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts: 12/07/2019
Rezultāts (Virs ES)

Augsnes gatavošanas pakalpojumu sniegšana 2017.-2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (77231600-4)

Piegādātājs (-ji):
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽĪGURU MEŽRŪPNIECĪBAS SABIEDRĪBA" (40003218326), Akciju sabiedrība "PATA Strenči" (40003009124)

Līgumcena: 48 456,50 EUR

08/08/2019
AS LVM MS MK 2017/299_Ak
Zaļais iepirkums
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
ATKLĀTS KONKURSS
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts: 30/07/2019
Rezultāts (Virs ES)

Augsnes gatavošanas pakalpojumu sniegšana 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (77231600-4)

Piegādātājs (-ji):
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASP PLUSS" (45403010478)
Līgumcena: 18 150,00 EUR


14/07/2019
AS LVM MS MK 2019/106_Ak
E-iepirkumsZaļais iepirkums
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
ATKLĀTS KONKURSS
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts: 09/07/2019
Rezultāts (Virs ES)

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, 2019. - 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (77231600-4)

Piegādātājs (-ji):
SIA "AGROMASTER" (41203049237), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "U.Z." (41203061530), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kurzemes K.V." (41203054666), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zeļļi Z" (41203065072), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Erdein" (44103105658), SIA "VIDZEMES BŪVNIEKS" (43203003526), SIA "LAUKU APGĀDS UN MELIORĀCIJA" (44103005426), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILTUMTEHSERVISS" (42402005862), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJ Koki" (51503070661), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DALD" (42403025245), SIA "JR Trucks" (41203029141), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASP PLUSS" (45403010478), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža Pūce" (44103065707), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saulors" (40203122287)

Līgumcena: 589 708,93 EUR


08/02/2017
AS LVM MS RP_ 2016/338_Ak
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
ATKLĀTS KONKURSS
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts: 23/01/2017
Rezultāts (Virs ES)

Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes (77210000-5)

Piegādātājs (-ji):
Akciju sabiedrība "Strenču mežrūpniecības saimniecība" (40003009124), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECVAGARI M" (48503010838), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES" (45401014634), Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "LAPEGLES 2" (46801000785), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASP PLUSS" (45403010478), SIA "Niedrāji MR" (49201000958), Akciju sabiedrība "PATA Saldus" (40003020121), SIA "LAPSIS" (48503026561), SIA "NMR ENERGO" (41203052699), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPTIMUS A" (44103013245), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV" (42403010023)

Līgumcena: 88 164 089,00 EUR

Atbildēt

ku ku

04.09.2019. 07:36

analfabētiem raksts

Atbildēt

Divi jautājumi ministram

04.09.2019. 06:11

1.Valsts nodibināja Valsts meža dienestu (LVM) un akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži"(LVM). Kāpēc algas šajos nodibinājumos ir tik atšķirīgas - LVM ir nepiedodami zemas, bet VAS nesaprotami lielas?
2. VAS iepērk mežus par valsts naudu uz akciju sabiedrības vārda. Tie neskaitās valsts meži, bet akciju sabiedrības meži. Vai te nav prihvatizācija?

Atbildēt

OXO

03.09.2019. 18:25

Ja nebutu to saucamo comaku LV mezi jau sen piederetu arzemniekiem,kapec neprotestejat par novadu reformu kas nodarija lielako launumu valsts attistiba,kapec neblavat kad Godmanis un Dombrovskis izglaba Pareks aferistus un Barca uzsauca pensiju fondu un jus vinu atkartoti ievelejat un tagad jautajums kur nemt naudu paradu dzesanai -varbut PVN] uz kadi 30 jeb degvielu 2EU-visu skolas brivlaiku no 60g. nostaigaju par mezsarga paligu un vel joprojam [bet ne paligs]-mezs ataugs bet paradu del valsti zaudet nevajadzetu.

Atbildēt

atklātos interesantas lietas un sakritības

03.09.2019. 18:06

vajadzētu paskatīties, kas ir priekšgalā tiem mežizstrādes uzņmēmumiem, kuri nepārtraukti saņem līgumus ar a/s "Latvijas valsts meži".

Atbildēt

vai varētu būt sagadīšanās?

03.09.2019. 17:17

Edmunds Beļskis
Valsts a/s “Latvijas gaisa satiksme” padomes loceklis;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos;
AS “VRC Zasulauks” padomes loceklis.

Leta, 30.08.2019

No 2.septembra par VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) valdes priekšsēdētāju apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks Edmunds Beļskis.

Atbildēt

Vismaz 40 īpašumi, 300 000 eiro ienākumi – ko atklāj 'Latvijas Valsts mežu' vadības deklarācijas

03.09.2019. 16:42

Delfi, 23.05.2017

Švēde deklarē 43 nekustamos īpašumus; kopējie ienākumi – 300 400 eiro

"Latvijas Valsts mežu" (LVM) padomes loceklis un AS "Latvijas Gaisa satiksme" valdes un iepirkumu komisijas loceklis Elmārs Švēde deklarējis kopumā 34 zemes īpašumus, kā arī deviņus zemesgabalus un nekustamos īpašumus dažādās Latvijas vietās, savukārt viņa kopējie ienākumi pērn bijuši 300 369 eiro.
Švēdem pieder īpašumi Valmierā, Mazsalacas, Bērzaines, Dikļu, Ramatas, Vilpulkas, Trikātas un Zilākalna pagastos. Pirmā Švēdes valsts amatpersonas deklarācija, kas pieejama VID Publiskojamo datu bāzē un ir par 2002. gadu (iesniegto 2000. un 2001. gada deklarāciju dati raksta sagatavošanas brīdī nebija pieejami), kad Švēde bijis deputāts Valmieras pašvaldībā, liecina, ka viņam piederējuši 11 zemes un meža vai zemes un namīpašumi, vēl divi īpašumi, kas norādīti kā "zeme-mežs" bijuši viņa valdījumā, bet kā kopīpašums deklarēta zeme Valmierā, kur Švēdes īpašumā bijis arī dzīvoklis, un namīpašums Dikļu pagastā.
Pārtikas un veterinārais dienests par īpašumu Švēdem pērn (2016.g.) samaksājis 140 eiro, "Latvijas Gaisa satiksmes" maksātā alga bijusi 59 744 eiro, LVM maksātā alga – 12 617 eiro, no SIA "Talcis" gūti 122 000 eiro ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas, no Lauku atbalsta dienesta saņemti 99 eiro, no Valmieras mednieku un makšķernieku biedrības – 45 eiro, SIA "Ilunso" maksātie ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības bijuši 5724 eiro, bet SIA "Dizozols" samaksājusi 100 000 eiro kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības.

[SIA „Dizozols”, Valmiera, Beātes iela 5, Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP), Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)/ Lai uzzinātu vairāk par uzņēmuma darbības jomām: mežu īpašumu iegādi un apsaimniekošanu, koksnes tirdzniecību, kokzaģēšanu, un loģistiku, lūdzam sazināties ar mums’]

[SIA „Ilunso”, Kocēnu novads, Dikļu pagasts, „Vīļēni”, Mežizstrāde NACE2 02.20 Mežizstrāde (Avots: zl.lv), NACE2 4673 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (Avots: CSP, VID)]

[SIA „Talcis”, Mazsalacas novads, Ramatas pagats „Talči”, Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)]

AS "SEB banka" uzkrāti 35 147 eiro un 1808 ASV dolāri, AS "Swedbank" uzkrājums bijis 18 874 eiro un 6272 ASV dolāri. AS "DNB banka" uzkrājums bijis 100 eiro.

Viņa īpašumā ir 15 000 AS "Rīgas kuģu būvētava" akcijas 4500 eiro vērtībā, 2072 AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akcijas 186 eiro vērtībā, Valmieras rajona Bērzaines pagasta zemnieku saimniecība "Zēmeles" 339 050 eiro vērtībā, kā arī 10,3 privatizācijas sertifikāti, kas noguldīti AS "Latviajs Krājbanka". Tāpat viņam pieder 110 kapitāla daļas SIA "Ežupes briežu dārzs" 15 652 eiro vērtībā, 111 ASV reģistrētās "Alcoa Inc." akcijas 3117 ASV dolāru vērtībā, 333 ASV reģistrētās "Arconic Inc." akcijas 6174 ASV dolāru vērtībā, 10 000 ASV reģistrētās "CTI Biopharma Corp" akcijas 4500 ASV dolāru vērtībā un 1000 "Twitter Inc." akcijas 15 000 ASV dolāru vērtībā.

Švēdem pieder pašbūvēta motorlaiva, 2014. gadā ražots "Suzuki" markas kuģa motors, 1992. gadā ražota piekabe – kravas transporta kaste "BAZ", 1994. gadā ražota airu laiva "Lastocka", bet viņa valdījumā ir 2012. gadā ražota vieglā automašīna "Toyota Land Cruiser".

Viņš deklarējis astoņus darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas: 24 133 ASV dolāru vērtu akciju pirkumu, 20 073 Zviedrijas kronu vērtu akciju pārdevumu, 50 000 eiro vērtu īpašnieka ieguldījumu, 13 000 eiro vērtu nekustamā īpašuma pirkumu, 35 000 eiro dāvinājuma atmaksu, 100 000 eiro vērtu augošu koku pārdošanas darījumu, kā arī 75 300 eiro dāvinājumu meitai un 40 000 eiro vērtu nekustamā īpašuma pirkumu.
Kā parādsaistības deklarēti 3973 eiro un 7048 eiro.

Deklarācija liecina, ka Švēde darbojies un šobrīd darbojas a/s “Latvijas valsts meži” padomē, bijis Valmieras Mednieku un makšķernieku biedrības valdes priekšsēdētājs, medību saimniecības attīstības fonda Konsultatīvās padomes loceklis Zemkopības ministrijā, valsts a/s “Latvijas gaisa satiksme” iepirkumu komisijas vadītājs un šobrīd ir VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes loceklis.

Atbildēt

Kamikadze

03.09.2019. 11:08

»

īpašnieku atbilde: kamēr nesniegsi precīzus datus

par rakstā minēto...


Ja nav slinkums, tad statistiku sameklēt nav grūti: https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/skaitlifakti_LV_2018web.pdf?fbclid IwAR0u_qq8wgfBSpgIO3DxJm4wg_MHkozFor4WXhi-I7XCQQuoRS7qT0UUrHY

Atbildēt

Šajā sakarā

02.09.2019. 23:31

»

Šajā sakarā

Valsts kontrolei un žurnālistiem vajadzētu brutāli izpētīt un izvazāt pa masu medijiem Pilveres darbības sākot jau ar laiku, kad viņa bija LAD direktore, lai apjēgtu, kādu ļaunumu viņa tagad nodara mūsu mežiem. Jau tajā laikā, vienā sanāksmē Zemkopības ministrijā viņa ar savu rijību atņēma naudu pāris...


Mazs labojums - iespējams, ka to naudu saņēma kāds cits, vai cita tuva persona, un viņas pašas saimniecība bija sagrābusies no fondiem jau līdz tam. Bet tas nemaina kontekstu - cik ir dzirdēts, viņa tajā sanāksmē tā "dalīja" naudu.

Atbildēt

Šajā sakarā

02.09.2019. 22:58

»

Grupējuma slēgts klubiņš miljonu dalīšanai

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA nevalstiskajam sektoram no valsts budžeta un Eiropas Savienības (ES) fondiem novirza vairāk nekā 10 MILJONUS EIRO gadā, tostarp dažādu projektu realizācijai...


Valsts kontrolei un žurnālistiem vajadzētu brutāli izpētīt un izvazāt pa masu medijiem Pilveres darbības sākot jau ar laiku, kad viņa bija LAD direktore, lai apjēgtu, kādu ļaunumu viņa tagad nodara mūsu mežiem. Jau tajā laikā, vienā sanāksmē Zemkopības ministrijā viņa ar savu rijību atņēma naudu pāris simtiem lauku saimniecību, kad projektiem tajā pasākumā bija paredzēts apmēram miljons latu. Viņas teiktais bija - kāpēc dot daudziem mazas summas, ja tur tāpat nekāda nopietnā attīstība nenotiks, labāk visu iedot vienam lielam saņēmējam. Un tā arī šis slēgtais klubiņš izdarīja - visu naudu iedeva vienam pretendentam, kas, ja atmiņa neviļ, bija viņas dzīvesbiedrs.

Atbildēt

politiskais Safari

02.09.2019. 22:57

Jo tumšāka tauta, jo vieglāk to kāst, vai ne Haraldīno?

Atbildēt

Andriksons

02.09.2019. 19:33

Meži deg ?

Atbildēt

Pilsonis

02.09.2019. 12:13

Cik ilgi Zemkopības ministrijā sēdēs Arvīds Ozols? Dūklava mafija turēja kroņa maizē Ozolu.
Gerhardam jānomet Ozols!

Atbildēt

baraviks

02.09.2019. 10:30

»

Faro

Haralds Barviks, SIA GRK direktors, NRA...


ir iemaksājis obščagā

Atbildēt

Lapas:    3   2   1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts: